Chemické čištění topení

Text, grafické podklady : Redakce


Kompletní služby z oblasti vytápění domu od projektu až k realizaci

Vlastníkům bytových domů nabízíme kompletní služby z oblasti vytápění domu od projektu až k realizaci. V první řadě se zabýváme zpracováním výpočtu tepelných ztrát, pro který je nutné využít projektovou dokumentaci daného bytového domu. Jestliže váš bytový dům projektovou dokumentaci nemá zpracovanou, vypracujeme projekt skutečného stavu bytového domu v rámci našich služeb. Dále pro vás zajistíme vyvážení otopné soustavy, výměnu a kontrolu nastavení funkce termostatických ventilů, a to vše dle konkrétních požadavků bytového domu vzhledem k zateplení daného objektu.

Po zateplení bytového domu je více než vhodné provést nový výpočet tepelných ztrát, a to z jednoduchého důvodu. Zateplení objektu nebo výměna a utěsnění oken sníží únik tepla z místností ven na minimum, avšak vytápění, které je nastaveno na původní hodnoty, přetápí objekt. Únik tepla z objektu se tedy sníží, ale průtok tepla do místností zůstává stejný a objekt se stává zbytečně předimenzovaným.

Nový výpočet tepelných ztrát tedy s velkou přesností stanoví současné množství tepla potřebné pro vytápění objektu. Logickým přínosem snížených tepelných ztrát se stává úspora tepla celého bytového domu, tedy i snížení nákladů za energie.

Výpočtem tepelných ztrát dojde k optimalizaci nastavení oběhového čerpadla celé otopné soustavy. Čerpadlo bývá opět předimenzováno a jeho optimalizace zajistí snížení rychlosti vody a dispozičního tlaku. Nově vzniklý teplotní spád pak zajistí snížení množství čerpané vody. V tomto případě pak čerpadlo nepotřebuje vynaložit tolik energie na čerpání vody a tím znovu dochází k úsporám elektřiny.   

Při správném nastavení většiny parametrů, jako je například množství topné vody, její tlak nebo správná rychlost, nedochází ke snížení tepelného komfortu obyvatel bytového domu. Zároveň však uživatelé domu získávají benefit v podobě znatelných úspor tepelné i elektrické energie.


Čištění otopné soustavy – má to význam?

Při provozu teplovodních topných systémů dochází k postupnému vylučování minerálních a organických látek. Kyslík, který je přítomný v systému, ať již jako prvek vody, tak nahromaděný z okolí (např. prostupem přes plastové potrubí, přes čerpadlo nebo zásahy do topné soustavy ve smyslu výměny armatur, radiátorů apod.) je jedním ze spouštěcích mechanismů reakcí, jejichž výsledkem jsou minerální soli, které působí v systému jako izolant.

Ano, problém jsou usazeniny:

Nejčastější formy těchto úsad, zejména vodní kámen, jsou vápenec (CaCO3) nebo síran vápenatý (CaSO4). Úsady obecně mají nízkou tepelnou vodivost, a proto při snížení této hodnoty v systému vytápění bývá zvyšován výkon oběhových čerpadel, aby byla zachována dodávka tepla konečným spotřebitelům, čímž pro změnu dochází ke zvýšení spotřeby elektrické energie.

V topných systémech nacházíme vodu silně znečištěnou kalem (oxidy železa), vodním kamenem a dalšími součástmi, které se v systému mohou objevit v důsledku oprav (plast, měď, mazivo atd.). V nízkoteplotních soustavách (podlahové vytápění, kondenzační kotle nebo tepelná čerpadla) se navíc mohou vyskytovat bakterie a řasy. Úsady se nejčastěji vyskytují tam, kde není zajištěn dostatečný průtok, například ve spodních částech otopných těles a slepých místech rozvodů, stacionárních kotlů, ohřívačů vody apod.


Vždy kontrolujte a ptejte se na používané přípravky, nenechte si zlákat „lacinou“ cenou

Námi používané přípravky jsou pH neutrální a jsou kombinací speciálních činidel, která nejsou agresivní vůči kovům, hliníku, mědi, nerezu a plastu. Navíc pokud se jedná o systém vytápění s uzavřeným okruhem (vlastní výměník nebo kotelna), lze po chemickém vyčištění pomocí inhibitorů provést ochranu čištěných povrchů proti korozivním účinkům prostředí. Tento pasivační krok je automatický a v uzavřeném okruhu jej nelze opomíjet.

Pokud Vám někdo tvrdí, že má „patentovanou“ sloučeninu, ale k ní Vám nic nepředá, protože to je „know how“, nebo Vám ukáže nějaký certifikát, ale ve skutečnosti při zahájení prací používá něco jiného, udělejte krok stranou. Přece nechcete, abyste vyhodili peníze za „nic“ nebo za budoucí problémy.


Kdy provést chemické čištění otopné soustavy kromě běžné údržby po cca 7 letech?

 • Před hydraulickým vyvážením otopné soustavy, které doporučujeme v kombinaci s chemickým vyčištěním. Obzvlášť u bytových a panelových domů, které neměly po revitalizaci (zateplení, výměna oken) zpracovanou novou projektovou dokumentaci pro vytápění. Původní projekt uvažoval se zcela jinými parametry, které se po revitalizaci zásadně změnily a je proto nutné systém hydraulicky vyregulovat, stejně tak termicky vyregulovat u konečných spotřebitelů, tzn. nastavit stávající TRV s hlavicemi nebo provést jejich kompletní výměnu. V mnoha případech dochází k nehospodárnému vytápění, někdy i přetápění ze strany tepláren, což regulace a chemické čištění zcela eliminují.
 • Před výstavbou vlastní úsporné kotelny.
 • Při změně zdroje vytápění.
 • Před instalací výměníku na patě domu.

Proč je vhodné provést čištění otopné soustavy?

 • Vodní usazeniny působí jako izolant s malou tepelnou vodivostí.
 • Snížení tepelné vodivosti vede ke zvýšení spotřeby elektrické energie čerpadel a snížení dodávky tepla spotřebitelům.
 • Tvorba usazenin omezuje průtok topné vody trubkovými systémy a je nutné zvýšit teplotu vody pro dosažení stejné tepelné pohody.
 • Navíc zvýšením topné vody nad 50°C se vápník vylučuje intenzivněji ve formě vápenatých úsad.
 • Nutným zvýšením rychlosti proudění kapaliny má za následek zvýšení spotřeby elektrické energie, a to s druhou mocninou (např.: 2x vyšší rychlost způsobí 4x vyšší spotřebu elektrické energie).

Co může způsobit "nečištěná" soustava?

 • Koroze může způsobit havárii a nefunkčnost topného systému.
 • Řasy bývají příčinou omezení výkonu podlahového vytápění nebo jeho úplné nefunkčnosti.
 • Kaly se usazují v místech s nízkou rychlostí proudění (např. spodní část radiátorů nebo v potrubí podlahového vytápění s nízkou rychlostí proudění).
 • Kaly negativně působí jako izolant bránící přenosu tepla.
 • Minerály vytvářejí pevné usazeniny na vnitřních stěnách a jsou příčinou nefunkčnosti regulačních armatur.
 • Snížení tepelné vodivosti radiátorů, a tím snížení výkonu soustavy.

 


.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

.


Co může způsobit "nečištěná" soustava?

chemicke-cisteni-topeni-maddeoNa snímku jsou patrné rozdílné barevné tóny, v horní části červená, ve spodní části zelená. To značí rozdíl povrchové teploty radiátoru vlivem omezeného proudění teplonosného média radiátorem, které je způsobené usazeninami ve spodní části. Radiátor tedy potřebují více času a energie k dosažení požadované tepelné pohody, pokud vůbec.


Snímek termokamerou po čištění

cisteni-topeni-prpsZde jsou patrné podobné barevné tóny, tedy povrchová teplota radiátoru je v ploše téměř stejná. Radiátor po čištění tedy poskytuje svoji plnou funkci a bude účinně poskytovat požadovanou tepelnou pohodu.


Jak probíhá samotné čištění v bytovém domě?

Chemické čištění topných systémů v panelových domech probíhá po jednotlivých stoupačkách, abychom měli zajištěný co nejlepší výsledek.

Pokud na stoupacím potrubí chybí vypouštěcí ventily, nebo jsou ve špatném technickém stavu (totéž platí pro uzavírací armatury), můžeme Vám na základě prohlídky před čištěním provést kalkulaci a domluvit se na jejich výměně, nebo instalaci. Některé stoupačky jsou více zanesené, některé méně. Je to závislé na tom, jak jsou vzdálené od topného zdroje nebo jak je systém vyregulovaný.

Pokud se v suterénu nacházejí otopná tělesa, která jsou napojena z horního rozvodu, jsou z pravidla plná kalů a usazenin. Tato tělesa se poté musí odkalovat samostatně a měla by být osazena vypouštěcími ventily. V průběhu čištění se pracuje na třech stoupačkách současně a každá je čištěna samostatně. Podle změřených údajů a míry znečištění dávkujeme patřičné množství čisticího prostředku.

Délka čištění stoupačky se odvíjí od jejího znečištění, ale minimální čas je 120 minut. Po vyčištění a odfiltrování nečistot (filtry jsou nainstalovány na čistící zařízení) dochází k proplachu jednotlivých stoupaček, po kterém je znovu uvedeme do provozu.

Pokud se jedná o systémy s vlastním zdrojem tepla, je systém po vyčištění napuštěn upravenou vodou a do systému jsou přidány inhibitory koroze. Toto však nelze provést u systémů, které jsou napojeny na centrální zásobování teplem, neboť veškeré inhibující složky by byly rozmělněny do celého systému.

Chemické čištění je možné provádět i v zimních měsících, protože nedochází k celkové odstávce tepla, ale využíváme stávajícího média. Zákazníkům v bytech klesne teplota během čištění maximálně o dva stupně a ihned po zprovoznění stoupačky se opět vytopí na požadované hodnoty.

Co je potřeba, aby měl bytový dům pro čištění otopné soustavy připraveno?

V bytových domech je potřeba mít zajištěn přístup k vodovodnímu řádu, ke kanalizaci a k elektrické energii 3 x 220 V, a to tak, že každá zásuvka je jištěna samostatně alespoň jističem 16 A. Jedna zásuvka nám postačí v místech, kde je k dispozici 380 V – 16 A.

Samozřejmostí je i přístup ke všem stoupacím potrubí na topení. Každé stoupací potrubí musí být osazeno dvěma uzavíracími ventily a dvěma vypouštěcími ventily. Pokud na stoupacím potrubí chybí ventily nebo jsou ve špatném technickém stavu, můžeme Vám na základě prohlídky před čištěním vypočítat a provést jejich výměnu, nebo instalaci.

Pokud se jedná o systémy s vlastním zdrojem tepla, je systém po vyčištění napuštěn upravenou vodou a do systému jsou přidány inhibitory koroze. Toto však nelze provést u systémů, které jsou napojeny na centrální zásobování teplem, neboť veškeré inhibující složky by byly rozmělněny do celého systému.

info@radceprosvj.cz, 601 222 819, Mgr. Barbora Zimová

Co to bude stát?

Cena je úměrná počtu otopných těles, proto od Vás budeme potřebovat tuto informaci. 

Neváhejte nás ale kontaktovat, i kdybyste měli jen jakýkoliv dotaz k tomuto čištění. Rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme. V případě technický dotazů Vám taky poradíme

Nezávazná poptávka na vyčištění otopné soustavy, případně dalších dílčích služeb od výpočtu tepelných ztrát až po regulaci, vše dle vašich potřeb:

Kontakt

logo praktický rádce pro SVJ

BMCO s.r.o.
vydavatelství, poradenství
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

www.radceprosvj.cz
redakce@radceprosvj.cz

Chcete se na něco zeptat?
Zavolejte mi, ráda Vám poradím.
Mgr. Barbora Zimová
601 222 819

rádce pro SVJ Bára