Neodkládejte rozhodování shromáždění. Hlasovat můžete formou per rollam, i když tento způsob hlasování nemáte upravený ve stanovách

Aktualizováno: 2022

Text, grafické podklady : SVJ Právník


Hlasování mimo shromáždění, tedy per rollam, je rychlý a snadný způsob nejen pro aktuální období plné mimořádných opatření. Umožňuje všem členům bytových domů, aby mohli rozhodovat o svých záležitostech tak, jak byli doposud zvyklí.

Vzhledem k tomu, že současná situace v České republice dopadla vzhledem k mimořádným opatřením na každého občana naší země, nevyhnula se tak ani společenstvím vlastníků (dále jen „SV“), kterým v řadě ohledů ztížila, a někdy i znemožnila, jejich fungování.

Kdy je výhodné využít hlasování per rollam?

Současná opatření nadále prakticky neumožňují svolání řádného shromáždění. Nicméně společenství mají ze zákona povinnost rozhodnout o některých záležitostech, a proto by měla právnická osoba být schopna i v této krizové době jednat. Prakticky jedinou možností, jak v současné situaci mohou členové SV rozhodovat, je forma hlasování mimo shromáždění – per rollam.

Formou per rollam je možné schvalovat veškeré návrhy, které by byly schvalovány na řádném shromáždění. „V tuto chvíli se nejčastěji setkáváme s požadavky na uskutečnění hlasování formou per rollam pro volbu statutárních zástupců, kterým končí volební období. V této souvislosti bych však upozornil na možnosti, které nabízí zákon č. 191/2020 Sb. ze dne 17. dubna 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „lex covid“). Díky němu lze prodloužit platnost mandátu členů výboru o tři měsíce, aniž by bylo nutné o tomto hlasovat,“ informuje právník Mgr. Vojtěch Opočenský z portálu svjpravnik.cz.

Hlasování per rollam je možné, i pokud není uvedeno ve stanovách

„Pokud stanovy společenství neumožňují využít per rollam, tedy hlasování mimo shromáždění, lze takto hlasovat na základě tzv. lex covid. Jedná se o ustanovení § 19 odst. 1 lex covid i bez explicitního uvedení tohoto způsobu právního jednání ve stanovách SV. Dle lex covid upravuje provedení hlasování per rollam v případě, že není již obsažen ve stanovách SV, ustanovení § 1211 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Tento akt moci zákonodárné lze pouze vyzdvihnout, jelikož absence možnosti takto se usnášet by mohla ochromit chod právnických osob na dlouhou dobu a ústit do dalších případných sporů,“ konstatuje Mgr. Vojtěch Opočenský, právník portálu svjpravnik.cz.

Jaký je průběh hlasování per rollam?

Návrh usnesení oznamuje členům SVJ statutární orgán. Doručení je zpravidla poštou do schránek členům SVJ, případně přímo vhozením do schránek. Přípustné je i zaslání členům SVJ e-mailem. Společně s návrhem usnesení je na stejné listině ponechána možnost vyjádřit se k návrhu kladně nebo záporně ve lhůtě 15 dnů od doručení.

Následně členové SV zašlou vyjádření na adresu výboru SVJ, který po uplynutí lhůty k vyjádření vyvěsí v domě na nástěnku výsledek tohoto hlasování. Vyjádření i výsledek hlasování je též možné zaslat mailem.

Nicméně je nutné upozornit, že hlasování může být platné pouze za předpokladu, že bude dodržen správný postup, průběh a vyhodnocení hlasování formou per rollam.

Stejné možnosti využití i průběh hlasování per rollam mohou využít i bytová družstva, jejichž provoz je v současnosti omezen stejnou měrou, jako v případech SV.


Rozhodnutí mimo zasedání SV dle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Jedná se o rozhodování mimo zasedání, kdy je nutné bezodkladně rozhodnout o určité záležitosti a není zde prostor k tomu, aby mohlo dojít k projednání věci na řádném zasedání.


Rozhodnutí mimo zasedání je možné pouze v následujících případech, a to:

1.       Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.

nebo

2.       Pokud stanovy připouští rozhodnutí mimo zasedání. V tom případě se rozhodnutí mimo zasedání řídí stanovami, zároveň musí být dodrženy všechny zákonné povinnosti.

nebo

3.       Od 24. 4. 2020 lze takto hlasovat na základě ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. Toto zákonné ustanovení dává možnost hlasovat mimo zasedání i v případech, kdy stanovy společenství vlastníků neobsahují výslovnou úpravu rozhodnutí mimo zasedání.  


Kdo je oprávněn svolat shromáždění?

Osobou oprávněnou navrhnout rozhodnutí mimo zasedání je statutární orgán. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.


Náležitosti hlasování pro rozhodnutí mimo zasedání:

·         Návrh usnesení

·         Podklady pro posouzení usnesení nebo údaj kde jsou uveřejněny

·         Údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit (tato lhůta činí 15 dní ode dne dodání vlastníkovi, pokud ve stanovách není určena delší lhůta).

Doporučujeme:

Aby hlasovací archy byly prokazatelně doručeny všem vlastníkům, např. mailem, osobně proti podpisu, doporučeně poštou, apod., předejdete tím případným sporům.

Dále doporučujeme zahrnout do hlasovacích archů i text:

·      K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Vyjádření vlastníka by mělo obsahovat pouze možnosti ano, ne a zdržuji se hlasování. Jakékoliv další možnosti mohou zapříčinit neplatnost hlasu a ohrožení platnosti celého hlasování.

·      Při hlasování není možné zastoupení člena společenství vlastníků na základě plné moci. - Pokud stanovy společenství vlastníků takové zastoupení výslovně nepřipouští. V případě nemožnosti hlasování člena SVJ doporučujeme, zastoupení člena SVJ na základě dohody o zmocnění s přesným vymezením práv.

V roce 2012 byl publikován judikát Nejvyššího soudu ČR (rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3399/2010, ze dne 23.5.2012), dle kterého, zjednodušeně řečeno, se člen společenství vlastníků nemůže nechat zastoupit na základě plné moci na shromáždění vlastníků jednotek, jestliže stanovy společenství vlastníků takové zastoupení výslovně nepřipouští. V České republice sice neplatí precedentní právo, je ale možné že v případě soudního sporu může soud k tomuto rozhodnutí přihlédnout.

·      Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.


Vyhodnocení hlasování pro rozhodnutí mimo zasedání

K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Pokud tomu tak není, je hlas neplatný.

Hlasy potřebné pro přijetí navrhovaného rozhodnutí mimo zasedání se tedy vždy počítají z celkového počtu hlasů vlastníků všech jednotek, nikoli tedy pouze z hlasů vlastníků těch jednotek, kteří odevzdali hlasovací archy.

Hlasy těch vlastníků jednotek, kteří se nijak nevyjádřili, resp. ani neodevzdali hlasovací archy, nemohou být považovány za hlasy pro návrh ani proti návrhu, lze je evidovat jako neodevzdané hlasy, resp. tak, že se tito vlastníci nijak nevyjádřili.


Výsledek hlasování

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.


Napadení rozhodnutí u soudu

Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.

Předplatné tištěného "Rádce pro SVJ"

.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Rádce v PDF a vstup do archivu

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

Kontakt

logo praktický rádce pro SVJ

BMCO s.r.o.
vydavatelství, poradenství
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

www.radceprosvj.cz
redakce@radceprosvj.cz

Chcete se na něco zeptat?
Zavolejte mi, ráda Vám poradím.
Mgr. Barbora Zimová
601 222 819

rádce pro SVJ Bára

.

Pokud byste si nebyli jistí, zda rozhodování mimo shromáždění, tedy per rollam, které připravujete, splňuje všechny zákonné náležitosti, rádi Vám s tím pomůžeme.

- připravíme vám kompletní podklady pro korespondenční hlasování a provedeme vás celým procesem
- v ceně je konzultace s právníkem ohledně jakýchkoliv nejasností
- zorganizujeme hlasování per rollam tak, aby bylo právoplatné a nenapadnutelné
- vytvoříme Vám návrh na rozhodnutí per rollam, vzory pro vyjádření společníků, oznámení o přijetí rozhodnutí a případný návrh na zápis do rejstříku
- vysvětlíme Vám veškeré nejasnosti a společně připravíme podklady a přílohy pro hlasování per rollam

Cena za vypracování jednoho hlasování per rollam pro jedno společenství vlastníků / družstvo
je 2 900 Kč včetně DPH a zahrnuje všechny zde výše uvedené kroky. 

Stačí vyplnit tento objednávkový formulář: