Služby pro SVJ

plynová kotelna svj maddeo

Studie úspor ZDARMA

pro odpojení od CZT a vybudování vlastní kotelny
plyn studie

Levný plyn a elektřina

Nová služba Rádce SVJ
redakce radce SVJ BMCO

Pojištění výboru SVJ

Nová služba Rádce SVJ
průkaz PENB SVJ

Průkaz PENB - sleva

Ověřená výhodná služba

Rádi byste získali dotaci pro Váš bytový dům? Pomůžeme Vám.

penbChcete vědět více informací? Zjistěte, zda by právě Váš dům mohl dosáhnout na podporu!
Přečtěte si na této stránce níže veškeré podrobné informace a spojte se s námi pro případné další dotaz přes email: redakce@radceprosvj.cz, popřípadě na telefonu 601 222 819

Redakce Vám ve spolupráci s odborným partnerem dává možnost využít dotaci Irop, kterou Vám zařídíme od A až do Z!

Jakou součinnost od Vás budeme potřebovat?

V první řadě se spolu domluvíme po telefonické konzultaci na dalším postupu, ale co Vás pak určitě nemine:

Povinné přílohy podání žádosti:

 1. Plná moc - Dokládá se pouze v případě přenesení pravomocí na jinou osobu, např. při podpisu žádosti elektronickým podpisem
 2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele    
 4.      Podklady pro hodnocen
 5.       Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projekt. Žadatel dokládá výpis z katastru nemovitostí v případě, pokud nepředložil stavební povolení při podání žádosti.
 6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s      provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující   stavební povolení.

Pokud žadatel předloží při podání žádosti o podporu pouze žádost o stavební povolení, pak musí dodat stavební povolení nejpozději do dne, kdy je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů. Stavební povolení se dokládá formou Žádosti o změnu.

 1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

V případě, že ke dni podání byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby, žadatel ji přiloží také k žádosti o podporu.

 1. Položkový rozpočet stavby.
 2. Energetické hodnocení;

                   Součásti energetického hodnocení:

                                 - průkazy energetické náročnosti budov

- protokol výpočtu solárních zisků (v případe instalace solárních                  kolektorů)

- protokol výpočtu úspor primární energie (v případě instalace jednotky   pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla)

- výpočet úspory CO2 v případě, kdy je součástí projektu výměna zdroje tepla a zároveň dochází ke změně paliva.

 1. Výpis z rejstříku trestů;

Dokládají OSVČ a všichni statutární zástupci bytových družstev, společenství vlastníků jednotek, nestátních neziskových organizací.

 1. Usnesení shromáždění vlastníků (SVJ) nebo zápis z členské schůze bytového domu    (bytová družstva)
 2. Seznam objednávek a přímých nákupů.

Týká se přímých nákupů ve výši 100 – 400 tis. Kč vztahujících se k činnostem, které je možné provést před podáním žádosti o podporu


Chcete dotaci? Vypňte formulář a my se s Vámi spojíme a vše probereme.

Na základě vyplnění kontaktního formuláře se s Vámi spojíme a projdeme s Vámi možnosti získání dotace pro Váš dům.

Kontakt: redakce@radceprosvj.cz , 601 222 819

Hlavní podporované aktivity (min. 85 % celkových způsobilých výdajů

 • Zateplení konstrukcí, které se nacházejí na obálce budovy – obvodových stěn, stropů, podlah, střech.
 • výměna oken a dveří
 • instalace exteriérových prvků stínění
 • výdaje spojené s  realizací opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů.
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn
 • instalaci nového hlavního zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo)
 • instalace solárních termických kolektorů
 • instalace solárních fotovoltaických soustav
 • instalace akumulační nádrže (pokud je součástí některého z výše uvedených opatření).

Vedlejší podporované aktivity (max. 15 % celkových způsobilých výdajů)

 • Renovace balkonů a lodžií, sanace statických poruch a hydroizolace v případech, kdy přímo souvisí s podporovanými opatřeními
 • výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva
 • opatření na sanaci azbestu v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními
 • výměna předávací stanice
 • technický dozor investora
 • zpracování projektové dokumentace, podkladů pro hodnocení a energetického hodnocení
 • realizace zadávacích a výběrových řízení
 • provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně vyhotovení protokolu o zkoušce
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy

POZOR!

 1. Pokud jsou součástí bytového domu také komerční prostory, patří výdaje vynaložené na tyto prostory (zateplení obvodových konstrukcí, výměna oken a dveří, apod.) mezi způsobilé pouze v případě, kdy jsou součástí komplexní rekonstrukce bytového domu jako celku.
 2. Podporu na výměnu zdroje tepla lze poskytnout, pokud původní hlavní zdroj tepla je určen ke spalování pevných nebo kapalných fosilních paliv. Nelze tedy poskytnout podporu na výměnu stávajícího plynového kotle nebo stávajícího kotle na biomasu.
 3. Nelze poskytnou podporu na výměnu stávajícího zdroje na kapalná paliva za nový zdroj na pevná paliva. V takovém případě je možné podpořit jako nový zdroj plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.
 

Příklady nezpůsobilých výdajů:

 • Náklady, které nejsou přímo spojeny s dosažením vyšší úrovně energetické účinnosti (hromosvody, sušáky, antény, apod.);
 • výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu;
 • výdaj, který není vynaložen v souladu s pravidly hospodárnosti, účelnosti a  efektivnosti a dalšími podmínkami v  pravidlech uvedenými;
 • výdaje na vedlejší aktivity projektu, které přesahují 15 % ze způsobilých výdajů;
 • výdaje v rozporu s motivačním účinkem.

Omezení podpory

Z hlediska naplnění motivačního účinku je nutné zahájit práce až po podání žádosti. Před podáním žádosti lze provést pouze přípravné práce:

 • Realizace zadávacích/výběrových řízení na zpracovatele projektové nebo zadávací dokumentace,
 • Uzavření smlouvy k přípravným pracím,
 • Zahájení přípravných prací (Příprava zadávacího a výběrového řízení na dodavatele, zpracování projektové dokumentace, zpracování energetického hodnocení, zpracování podkladů pro hodnocení)

Před podáním žádosti nelze provést:

 • Zahájení zadávacích/výběrových řízení a/nebo uzavření smlouvy k činnostem, které nespadají do přípravných prací
 • Zahájení stavebních prací
 • Nákup movitého majetku

Máte k dotaci IROP jakýkoliv dotaz? Napište nám.

Pomozte nám 🙂

Dejte nám ještě, prosím, vědět, odkud jste se o nás dozvěděli. Je to pro nás nesmírně vzácná a důležitá informace. Předem moc děkujeme.Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ
redakce@radceprosvj.cz

Potřebujete poradit? Zavolejte 🙂
601 222 819