Článek uveřejněn dne 13.08.2018


V roce 2017 jsme realizovali jednu z nejvýznamnějších zakázek, v historii společnosti, v oblasti fasád


Jednalo se o obnovu omítek fasád historického objektu ÚPMD, a to pavilonů A, B, C, D a E v celkové ploše cca. 13.500 m2. S řešením omítek souvisely opravy všech vodorovných izolací a nášlapných vrstev balkonů a teras vč. klempířských prvků, sanace nosných ŽB konstrukcí balkónů a opravy všech stávajících říms, ať už oplechovaných, nebo prejzových. Dále se provedly repase zdobných zábradlí balkónů a teras a v neposlední řadě bylo zrestaurováno a replikováno šest soch umístěných ve čtvrtém patře hlavního průčelí. V průběhu provádění prací bylo rozhodnuto o kompletní výměně oplechování parapetů.

Prvním krokem obnovy omítek bylo odstranění vrchního plněného disperzního nátěru (nástřikové hmoty Ebarbet), za použití kombinace vysokotlakého vodního paprsku a mechanického čištění. Dočištění v místech profilací, výzdoby, ostění oken apod. bylo provedeno odstraňovačem nátěrů. Zejména v oblasti špalet oken, které byly již v minulosti vyměněny a bylo je nutno chránit před poškozením, bylo nutno postupovat šetrně. Dalším krokem bylo ošetření problematických míst zřetelně narušených působením síranů, kde byla omítka odstraněna a podklad s rozpadavým zdivem byl opraven, ošetřen proti solím a zpevněn silikátovými prostředky. Jednalo se cca o 30% ploch. Dále byla doplněna jádrová omítka, reprofilovány poškozené hrany a profilace omítek. Následně byl celý povrch sjednocen omítkou z hydraulického vápna zrnitosti 0-1 mm. Před odstraňováním poškozených omítek bylo nezbytné provést jejich dokumentaci a u tažených profilů byly zhotoveny šablony.

S řešením omítek souvisely opravy všech vodorovných izolací a nášlapných vrstev balkonů a teras v celkové ploše cca. 675 m2. Bylo odstraněno kompletní původní souvrství podlah, nosné ŽB konstrukce byly sanovány (jak podlahy, tak podhledy), plochy nad vytápěným prostorem byly zatepleny, dále byly provedeny nové spádové vrstvy s vložením KARI sítí, následně byly provedeny hydroizolace s vytažením na stěny, a nakonec byly plochy zadlážděny a byly provedeny keramické sokly v celkové délce cca. 650m. U balkonů se zídkou byly osazeny nové terasové vpusti s ležatými odtoky.

Původní prejzové římsy a stříšky o ploše cca. 650 m2 byly vybourány vč. původních spádových podkladů, byly vytvořeny nové spádové vrstvy. Veškeré prostupy byly zaslepeny, nové dešťové svody neprocházejí skrz římsy, ale obíhají ji. Následně byla provedena polymercementová hydroizolační vrstva včetně vytažení na přilehlé zdivo a položeny dolní prejzy (háky) a horní prejzy (kůrky) do maltového lože.

Stávající zábradlí balkonů a teras z rovných či obloukových prvků v celkové délce cca. 260 m, držáky vlajek a tyče na závěsy byly kompletně repasovány. Zámečnické prvky byly demontovány, kompletně opískovány, chybějící části doplněny, celoplošně „šopovány“ a následně provedeny nové barevné povrchy stříkáním. Zámečnické prvky byly pak zpětně namontovány za pomocí nových kotvících prvků.

Ve čtvrtém patře hlavního průčelí jsou nad masivní římsou vysoké reliéfy s putti. Čtyři dvojice tvoří pilastry ústředního rizalitu a dvě figury zdobí nárožní pilastry průčelí. Na základě provedeného průzkumu a posouzení stavu soch bylo rozhodnuto, že sochy kryté rizalitem budou zachovány a restaurovány. Sochy na nárožích byly nahrazeny kopiemi. Restaurátorské práce a zhotovení nových soch byly svěřeny odborné restaurátorské společnosti.

Na závěr je nutno zmínit že stavba byla prováděna za plného provozu porodnice, bylo nutno zabezpečit oddělení provozu stavby a provozu porodnice a dále bylo nutno zachovat přístup sanit pro urgentní příjem.

Celý průběh stavebních prací byl dozorován odborným pracovištěm NPÚ.

 www.vexta.cz

info@vexta.cz

volejte zdarma 800 900 963