Článek uveřejněn dne 13.02.2017

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


Revitalizace otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo
Vysoké náklady na vytápění?
Jak snížit náklady na vytápění?
Chcete zlepšit vytápění vašeho domu?
Vyčkávat se nevyplatí

Údržba vnitřních povrchů otopných systémů – chemické čištění

Proč se snižuje účinnost  otopné soustavy

V průběhu času dochází v topení ke vzniku různých nečistot, kalů, pevných minerálních úsad a koroze. Rychlost a množství vzniku nečistot závisí na kvalitě přípravy systému na běžný provoz a kvalitě vody, kterou byl systém napuštěn. Zanášení potrubí a zejména otopných  ploch vodním kamenem, korozními produkty, různými minerálními solemi  apod.,  je definováno jako ukládání materiálu na ploše výměny tepla v průběhu provozu  topné soustavy.  Zanášení je velmi nežádoucí proces, neboť snižuje výrazně účinnost otopné soustavy , kromě vytváření nánosu na ploše výměny tepla při něm dochází také k poškozování materiálu, což může vést až k úplnému zničení zařízení. Vlivem tvorby nečistot dochází ke snížení přenosu tepla z teplé vody do vytápěného prostoru. Vrstva nánosu se na teplosměnných plochách vyznačuje nízkou tepelnou vodivostí, která snižuje prostup tepla. Vrstvu povlaku lze s určitou nadsázkou přirovnat k pěnové izolaci. Pokud se tedy vytvoří v topném systému nečistoty či koroze, teplota z vody se nepřenáší do prostoru a topení se stává neefektivním. Důsledkem toho je, že uživatel se snaží více topit (spotřebovává více energie na ohřev), avšak teplo se  v dostatečné míře nepřenáší do prostoru a pouze se zvyšují náklady na vytápění. Jedná se o vážný problém, který má za následek růst provozních nákladů. Snížení průtoku pracovní látky, zvýšená spotřeba elektrické energie pro čerpací zařízení v důsledku vyšších tlakových ztrát, přidávání chemických aditiv do proudícího média, to vše vede ke zvyšování nákladů. Výše uvedené skutečnosti mají za následek nestabilitu soustavy, která je příčinou vysokých nákladů na vytápění a provoz soustavy.  Při dnešních reálných cenách tepla se tato situace stává pro odběratele nepřijatelnou z důvodů vysokého zatížení rodinného rozpočtu.  Z výše uvedeného je zřejmé, že především prevence zanášení je velmi důležité pro ekonomický provoz. Všechny jevy doprovázející zanášení jsou negativní, a tudíž je snaha předejít tomuto problému . Vyčištění soustavy vhodnou metodou má velký význam na zanášení a celkový výkon soustavy . Nejefektivnější a rychlou metodou k odstranění pevných usazenin na vnitřním povrchu otopných systémů je dnes chemické čištění.  Cílem chemického čištění je snížení spotřeby energie na vytápění, snížení tepelných ztrát a zefektivnění provozu  otopné soustavy. Chemickým vyčištěním se zcela obnoví původní funkčnost technologického zařízení a zlepší se přestup tepla na otopná tělesa. Chemické čištění je účinnou cestou k úsporám tepla a snížení nákladů na vytápění budov.

Proč se věnuje údržbě otopné soustavy obecně malá pozornost

Příčin, proč uživatelé  věnují malou pozornost  otopné soustavě v domě je několik. Především se spoléhají na to, že dodavatel tepla se dostatečně stará o úpravu otopné vody a věří proto, že jejich otopná soustava je zcela funkční a efektivní. Další problémem je  společná vůle a  souhlas většiny  členů společenství  se dohodnout. A to je častý kámen úrazu. Další možnou příčinou je argumentace, že přeci radiátory topí /„nám to přece funguje“/ ,  tak proč by se měla soustava čistit. Uživatelé se  řídí úvahou: Co nevykazuje zjevné vady, to je v pořádku. Takto zjednodušeně však nelze v žádném případě nahlížet na otopné soustavy. Znakem toho, že jsou v pořádku, není pouze skutečnost, že „topí“, ale hlavně to, že pracují úsporně. A to se na první pohled hned nepozná. U vytápění jde kromě „topí/netopí“ taky o „plýtvá/neplýtvá“, takže abychom mohli tvrdit, že topení funguje, musí nejen topit, ale současně i neplýtvat. Návštěva servisního technika s komplexní kontrolou zdroje tepla i soustavy by měla mít stejnou důležitost,  jako například servisní prohlídka auta.

Závěrem
Spolehlivost a dlouhodobá životnost otopných soustav má široké souvislosti sahající od projektu, instalace, kvality používaných vod, zprovoznění, vlastního provozu končící údržbou. Nelze při řešení problémů tyto souvislosti opomenout.  Nejčastějšími závadami, které jsou známé z praxe jsou, že kotel se přehřívá, topná soustava je ucpaná a předčasně zkorodovaná, topná tělesa nehřejí stejnoměrně atd. Pro prevenci doporučujeme postupovat dle výše uvedených rad .

 

Na co si dát při výběru zhotovitelské firmy pozor

Jak postupovat při výběru budoucího zhotovitele.

Uvědomte si, že plánujete investici za nemalé finanční prostředky. Z tohoto důvodu je třeba si porovnat všechny aspekty nabídky. Výběr vhodné realizační  firmy je zcela zásadní pro řádné provedení díla. Při výběru firmy by v žádném případě neměla rozhodovat pouze cena. Špatný výběr zhotovitelské firmy se v konečném důsledku může značně prodražit a o původně uspořené peníze vás může připravit  pozdějšími reklamacemi či náročným vymáháním práva. Napravení chyb, ke kterým došlo během výkonu, přináší  zbytečné vícenáklady, řešení takové situace bývá složité  ,  doprovázené spory s firmou ohledně reklamací.

 

Nejsme tak bohatí, abychom mohli vybírat nejlevnější zakázky

Většina uživatelů preferuje nejnižší možnou cenu. Neberte cenu jako jediné měřítko. Nejlevnější nemusí nutně znamenat nejvýhodnější. Trendem dnešní doby je lákat na nízké ceny. Rozdíl ve skutečně poskytnuté hodnotě bývá mnohdy markantní. Setkali jsme se s mnoha zákazníky, kterým finanční náklady spojené s následnými  opravami ve výsledku podstatně převýšily původní „výhodnou“ investici. Nízká cena realizace se ve většině případech v koncovém výsledku prodraží.  Za nízkou cenou se  obvykle skrývá nekvalitně odvedená práce často nekvalifikovaných řemeslníků. Tím, že si zaplatíme za kvalitu, ušetříme si zklamání a další zbytečné starosti a výdaje.

Jak si tedy vybrat správnou firmu a nespálit se?

Pokud má být  služba kvalitní a má nám přinést očekávaný dlouhodobý užitek, je potřeba se o kvalitu od počátku zajímat. Při výběru firmy je nejdůležitější kvalita odvedené práce. Tu získáte jedině patřičnými referencemi. Naprosto samozřejmým požadavkem  je odborná způsobilost realizační firmy. Prokázání kvalifikačních předpokladů by mělo být základním dokladem, který budeme chtít doložit .

Několik zásad  resp. doporučení, která by měl zájemce při výběru kvalitní a odborné firmy  zohlednit:

  1. Vlastní zaměstnanci –  Prověřte si, zda má firma vlastní zaměstnance v HPP. Z praxe vím, že je lepší, když má  firma své vlastní zaměstnance , je dohledatelná i pro řešení případných reklamací, záruk  a následného klientského servisu.
  2. Sídlo společnosti – vyvarujte se firem, které nejsou uvedeny v obchodním rejstříku firem nebo nemají řádné sídlo společnosti a webové stránky.
  3. Reference - nechejte si od budoucího zhotovitele předložit seznam referencí a ověřte si její kvalitu služeb. Vyvarujte se společností, které Vám nepředloží seznam svých referencí a ukázku práce podloženou vyjádřením zákazníků. Zde platí, čím více tím lépe.
  4. Realizace - Nezáleží pouze na počtu získaných referencí, ale také na jejich velikosti a rozsahu realizace. Zkontrolujte si , jaký je objem významných  zakázek, které firma realizovala  a  o jak strategicky významné klienty se jedná,…
  5. Nechte si předložit
  • certifikáty, osvědčení /certifikaci, atesty, osvědčení…/
  • certifikáty použitých materiálů, bezpečnostní listy, nevěřte odmítavým argumentům, že se jedná o obchodní tajemství apod.
  • pojistnou smlouvu, jak vysoké má firma pojištění odpovědnosti v případě způsobené škody.

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

Poskytujeme komplexní služby

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení


FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:

Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

E-mail: vitek@finextechnology.cz, info@finextechnology.cz

Web: www.finextechnology.cz

finex-chemické čištění topení

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištěníKontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂


Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla