Článek uveřejněn dne 15. 08. 2017


Tepelná čerpadla promlouvají do ceny za teplo

V poslední době je téma ceny tepla pro bytové domy stále více a více diskutované. S novým rokem došlo v mnoha lokalitách k dalšímu zdražení tepla. Proto majitelé domů a bytů hledají možnosti, jak cenu tepla snížit, nebo jak snížit množství odebíraného tepla.

ac heating

Prvním a nejdražším opatřením, jak snížit spotřebu tepla, je zateplení a výměna oken. Tímto opatřením výrazně poklesne tepelná ztráta a tím klesne i potřeba tepla na vytápění. Eko­nomická návratnost tohoto opatření je však velmi dlouhá. Na druhou stranu, zateplený dům s novou fasádou se vymaní ze šedi panelových a bytových domů, cena bytů stoupne a ka­ždý na první pohled vidí proměnu domu. Cena TUV se však tím neovlivní.

Druhým, na první pohled neviditelným opatřením je hydraulic­ké vyvážení topné soustavy. Správné vyvážení topné soustavy znamená přepočítat vyvážení jednotlivých větví topné sousta­vy a všech topných těles. Realizace tohoto opatření si vyžádá zásah v každém jednotlivém bytě. Bude nutné jednotlivé větve osadit vyvažovacími armaturami a také hydraulicky vyvážit ka­ždý radiátor. Nelze vyvážit jen část domu. Toto opatření může přinést znatelné úspory. Jeho správné provedení, především v oblasti výpočtu, vyžaduje velmi zkušeného odborníka, který podrobně zná celý systém rozvodu tepla. Tímto opatřením se opět nezmění cena TUV. Do ceny bytů se to s největší pravdě­podobností ale nepromítne.

Třetím opatřením je odpojení od CZT a vybudování lokální vý­topny přímo v domě. Zdrojem může být plynový kotel nebo tepelné čerpadlo, případně kombinace obou zdrojů. K lokální výtopně s plynovým kotlem se však kompetentní orgány řady měst staví tak, že plynový kotel nepovolí s ohledem na pře­kročení emisních limitů a s tím spojeným znečištěním. Zbývá tak druhá možnost, lokální výtopna (kotelna) s tepelným čer­padlem. Lokální kotelnou je možné výrazně snížit cenu tepla jak pro vytápění, tak i pro ohřev užitkové vody. Tímto opatře­ním stoupne cena bytů. Toto řešení se stává pro již zateplené domy další možností významné úspory nákladů na vytápění a ohřev užitkové vody.

Velké úspory lze dosáhnout využitím tepelného čerpadla jen na ohřev užitkové vody. V tomto případě je poměrně krátká doba návratnosti počáteční investice.

Důvody, proč zvolit tepelná čerpadla

Odpojením od CZT a zřízením lokální výtopny s tepelným čer­padlem získáte:

  • Nezávislost na dodavateli tepla
  • Snížení nákladů na vytápění a ohřev užitkové vody
  • Snížení ztrát rozvodů
  • Optimalizaci ekvitermního řízení topného zdroje
  • Dálkovou správu topného zdroje (umožňuje-li to použitá technologie a regulace)
  • Monitorování provozu topného zdroje (umožňuje-li to použi­tá technologie a regulace)
  • Službu dispečink (je-li v nabídce realizační firmy)
  • Spotřebu tepla pod kontrolou
  • Platit budete jen za skutečně spotřebované teplo

Ohledně tepelných čerpadel se šíří mnoho pravdivých i nepravdivých informací. První důvod je ten, že jde o poměrně novou technologii, a ne všechny firmy nabízející instalace tepelných čerpadel mají dostatek zkušeností a mohou nevědomky, nebo bohužel někdy i záměrně, poskytovat nepřesné nebo neúplné informace. Druhým důvodem je ohrožení velkých dodavatelů tepla, kteří se snaží technologii tepelných čerpadel zpochybnit.

Na druhou stranu je třeba si přiznat, že lokální výtopna s te­pelnými čerpadly není řešením pro každý bytový dům. Je nutné získat potřebné informace a vše následně vyhodnotit s ohle­dem na výhody, předpokládané úspory a návratnost vložených finančních prostředků.

Slýcháme argumenty, že cena GJ vyrobeného tepelným čerpa­dlem neobsahuje odpisy. Proč by měly odpisy zajímat majitele bytů? Pro majitele bytů je důležitá výše úspory, počáteční inves­tice a doba návratnosti investice s ohledem na životnost použité technologie. Dalším velmi důležitým aspektem, který zajímá ma­jitele bytů je nezávislost, nebýt odkázán na diktované ceny tepla.

Článků, týkajících se odpojení od CZT a vybudování lokální výtopny s te­pelnými čerpadly již bylo publikováno několik. Některé popisovaly tuto problematiku obec­ně, jiné se zabývaly postupem realizace, další přinesly informace z již provedených instalací. Na všechny byla velká odezva, a to i ze strany tepláren, které se snažily argumentovat proti této technologii. Kdyby to byla slepá cesta, která nepřináší úspory, zřejmě by jí ignorovaly. Praxe však ukazuje jiné výsledky. Cena tepla vyrobeného tepelným čerpadlem po započítání všech nákladů, zdůrazňuji všech nákladů na provoz je 300 až 350 Kč za GJ. Při využití FVE (fotovoltaické elektrárny na střeše domu) pak výrazně klesá a to až pod 100 Kč za GJ.

Nebojte se ptát

Oslovte firmy zabývající se instalacemi tepelných čerpadel, abyste mohli posoudit, zda je to cesta pro snížení nákladů na vytápění a ohřev užitkové vody právě pro váš dům. Nechte si zpracovat prvotní nabídku a ekonomickou rozvahu provoz­ních nákladů a návratnosti investice. Solidní firma vám jistě poskytne dostatek podložených informací a zpracuje nabídku i ekonomickou rozvahu. Požadujte podrobné zpracování, ne­spokojte se s obecnými informacemi z různých portálů.

Při posuzování návrhu topného zdroje je obvyklé brát v úvahu výkon tepelných čerpadel nejen udávaný podle normy EN 14511 pro venkovní teplotu +2 °C teplotu topné vody 35 °C. Pro uživatele jsou především důležité parametry udávané pro teploty -5 °C, -10 °C, -15 °C a teplotu topné vody 55 °C.

Dalším, velmi důležitým parametrem je sezónní topný faktor (SCOP) měřený podle EN 14825, který zohledňuje účinnost topného zdroje během celé topné sezóny při započítání podílu bivalentního zdroje.

Seriózní dodavatel je schopen vše doložit certifikáty z certifikované zkušebny evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA).

Za tým AC Heating

Ing. Jiří Honzík

www.ac-heating.cz

info@ac-heating.cz

ac heating

 

Zajímá Vás, jak vypadá konkrétní realizace? Kontaktujte nás!

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


maddeo CZ vodoměry a kalorimetry