Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi obchodní společností BMCO s.r.o. se sídlem Pobřežní 370/4,18600 Praha, IČ: 24297003, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194020 (dále jen „zhotovitel“) a zadavateli při šíření inzerce a jiné reklamy (dále společně jen „reklama“) v tištěných, elektronických a internetových médiích provozovaných či zastupovaných zhotovitelem.

 1. Pojmy

Produktem se rozumí v uzavřené smlouvě konkrétně definovaný způsob reklamy, který je v mediálním portfoliu zhotovitele. Kampaní se rozumí realizace reklamy vymezené v této smlouvě zejména časem, prostorem, způsobem a obsahem, případně též označená jiným způsobem (např. pojmenováním). Objednatelem se rozumí zadavatel, tedy osoba, která objedná šíření reklamy.

 1. Realizační podmínky

Popis produktu

Objednávaný produkt je definovaný názvem, který souhlasí s názvem v katalogu (nabídce) zhotovitele, a cenou. Rozsah produktu se řídí popisem rozsahu uvedeným v katalogu zhotovitele. Odchylný popis produktu uvedený ve smlouvě má přednost před popisem uvedeným v katalogu zhotovitele.

Objednatel stvrzuje, že mu byla prezentována objednaná služba a zhotovitele a důkladně se seznámil s popisem produktu, jež je předmětem této smlouvy.

Podklady pro reklamu

Před zahájením kampaně dodá objednatel zhotoviteli kompletní reklamní podklady, které musí obsahovat:

 • název/jméno objednatele,
 • číslo objednávky (ID Kampaně),
 • všechny negrafické i grafické reklamní prvky, které jsou součástí kampaně,
 • grafické podklady obsahují soubory rozměrů, formátů a kvality definovaných v technických podmínkách zhotovitele; pokud je součástí objednávky více reklam, musí být jednotlivé soubory označené správnými názvy reklamy,
 • veškeré další informace nutné k uveřejnění reklamy,
 • v případě, kdy objednatel nedodá některé z potřebných podkladů, je zhotovitel oprávněn doplnit tyto informace z veřejně přístupných zdrojů týkajících se objednatele,

popř. postupovat podle jiných ustanovení těchto VOP,

 • objednatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že zhotovitel může u některých typů

produktů v rámci propagace objednatele využívat obecné informace objednatele popř. prezentace produktů objednatele (vč. fotografií), zejména ty, jež jsou uvedeny na internetových stránkách objednatele,

 • nebudou-li kvalita či jiné vlastnosti podkladů objednatele definovány v technických podmínkách zhotovitele, je objednatel povinen je dodat v kvalitě a vlastnostech obvyklých pro daný typ reklam.

Kompletní inzertní podklady musí být doručeny zhotoviteli nejpozději do 10.dne v měsíci vydání reklamy.

Korektury

Zhotovitel předloží objednateli v případech, kdy je to obvyklé, návrh produktu k případné korektuře. Objednatel může provést korekci ve lhůtě dvou pracovních dnů, neurčí-li zhotovitel jinak. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že objednatel s návrhem produktu souhlasí. Korektura nesmí podstatným způsobem měnit návrh produktu.

Odpovědnost objednatele

Objednatel je plně odpovědný za obsah reklamy. Objednatel se zavazuje, že reklama předaná zhotoviteli k šíření nebude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, a že šířením reklamy nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména, nikoliv však jen, právo na ochranu osobnosti fyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská práva, práva související s právem autorským a práva k ochranné známce), a nebudou ani porušeny obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, a že všechny finanční nároky vyplývající z užití autorských děl, popřípadě podobizen fyzických osob užitých v rámci reklamy a z práv souvisejících s právem autorským byly uspokojeny. Objednatel se zavazuje, že pokud zhotoviteli, popř. provozovateli příslušného média, vznikne v důsledku šíření reklamy škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu) v plné výši nahradí. Škodou se rozumí i náklady soudního či rozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech.

Další podmínky

Zhotovitel provede distribuci v minimálním množství distribuce právním subjektům dle specifikace a množství ve smlouvě. V opačném případě objednatel má nárok na slevu v hodnotě podílu ceny inzerce a garantovanému množství za každý neprokázaný ks. Není-li výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel oprávněn v odůvodněných případech měnit média zahrnutá do jednotlivých produktů a rozsah a umístění příslušných reklamních formátů v těchto médiích.

III. Platební podmínky

Objednatel je povinen uhradit závazek plynoucí z příslušné smlouvy o dílo a to formou zálohy v 40% výši do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo. Po vydání publikace uhradí zbylou částku včetně zákonné DPH do 7 dnů. Pokud nebude zaplacena záloha, objednateli zaniká rezervované místo v publikaci. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn kampaň (či její část) pozastavit. Uhrazením se rozumí připsání částky na účet zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje právo vystavit daňový doklad před úplným poskytnutím služby. Úrok z prodlení se zaplacením faktury je 0,05 % dlužné částky denně.

 1. Odstoupení od smlouvy, storno kampaně
 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout či (po)zastavit šíření reklamy případně její části či od smlouvy odstoupit v případě:
 3. a) kdy zadaná reklama nebude odpovídat uzavřené smlouvě anebo těmto VOP,
 4. b) kdy budou porušeny jednotné, věcně ospravedlnitelné zásady zhotovitele,
 5. c) z důvodu právně závadného obsahu reklamy, tzn., pokud obsah či šíření reklamy bude v rozporu s právními předpisy, zásadami poctivého obchodního styku nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy,
 6. e) obsahující sdělení, reklamu či obchodní sdělení třetích osob, s výjimkou případu, kdy objednatelem bude reklamní či mediální agentura a reklama bude obsahovat sdělení, reklamu či obchodní sdělení jejího zákazníka,
 7. f) která bude zasahovat do práv a oprávněných zájmů zhotovitele či bude poškozovat nebo by mohla poškodit dobré jméno zhotovitele, jeho zaměstnanců, osob tvořících se zhotovitelem holding nebo vydavatele či provozovatele příslušného média,
 8. g) v případě, kdy objednatel odmítne podepsat zvláštní slib odškodnění, jehož podpis bude v odůvodněných případech zhotovitelem požadován,
 9. h) v případě, kdy objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných závazků vůči zhotoviteli, nebo společnosti tvořící se zhotovitelem holding,
 10. i) v případě, kdy zhotovitel bude mít důvodné pochybnosti o tom, zda u reklamy není dán důvod pro její odmítnutí podle předchozích ustanovení.

Nárok zhotovitele na úhradu ceny není ve výše uvedených případech dotčen.

 1. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit vedle zákonem stanovených případů také v těchto případech:
 2. a) pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny po dobu delší jak 5 dnů,
 3. b) z důvodů uvedených v předchozím odstavci,
 4. c) jestliže realizaci kampaně neumožňují kapacitní či odůvodněné obchodní či technické podmínky vydavatele či provozovatele příslušného média a tento z téhož důvodu odmítne zhotoviteli kampaň či její část provést,
 5. d) pokud reklamní podklady budou mít vady a objednatel je neodstraní nejpozději dva dny před zahájením kampaně,
 6. Storno objednané kampaně je možné kdykoliv. Stornopoplatek za storno do 4.dne měsíce před měsícem vydání je 30%. Stornopoplatek za storno do 10.dne měsíce před měsícem vydání je 50%. Po 10.dni měsíce před měsícem vydání je storno poplatek 100 % ceny kampaně (reklamy). Zhotovitel může určit storno poplatek v nižší výši. Nárok zhotovitele na úhradu již poskytnuté části kampaně není stornem dotčen.
 7. Reklamace

V případě pochybení na straně zhotovitele je objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat uveřejnění náhradní reklamy nebo přiměřenou slevu z ceny. Lhůta pro uplatnění reklamace je 7 dnů ode dne, kdy objednatel zjistil anebo mohl zjistit pochybení.

Objednatel musí uplatnit reklamaci výhradně písemně, a to doporučeným dopisem na adresu provozovny provozovatele Javornická 1581, 51601 Rychnov nad Kněžnou. Reklamce podané jiným způsobem nejsou považovány za řádně uplatněné.

 1. Ochrana osobních údajů

Objednatel tímto poskytuje zhotoviteli výslovný souhlas s tím, aby zhotovitel použil jeho osobní údaje poskytnuté mu na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo (v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název, adresa bydliště, sídla anebo provozovny, telefonní číslo, e-mailová adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení produktů, obchodu a služeb zhotovitele a všech společností, které tvoří se zhotovitelem holding. Zhotovitel je dále oprávněn obvyklé údaje uvést v jím provozované databázi.

Zhotovitel tímto informuje každého objednatele – fyzickou osobu, který podle předchozího odstavce poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že objednatel má právo přístupu k nim, a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.

Uzavřením smlouvy o dílo každý objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou zhotovitelem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb zhotovitele a osob s ním tvořících holding.

Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění zhotovitele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.

VII. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že mezi nimi uzavřené smlouvy (o dílo) o šíření reklamy a vztahy z nich vyplývající se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem musí být provedeno písemně.

Mediální partner


Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla