Článek uveřejněn dne 16.01.2017

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


Revitalizace otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo
Vysoké náklady na vytápění?
Jak snížit náklady na vytápění?
Chcete zlepšit vytápění vašeho domu?
Vyčkávat se nevyplatí

Údržba vnitřních povrchů otopných systémů – chemické čištění

Nechte si vyčistit otopnou soustavu, sníží se vám náklady na vytápění.

Tato věta vyvolává spousty polemik, námitek a negativních  stanovisek uživatelů otopných soustav. Přestože dnes již existuje spousta důkazů a studií, že chemické čištění je účinnou cestou k úsporám tepla a snížení nákladů na vytápění budov, přesto uživatelé otopných soustav často reagují záporně a brání se větou „ nám to přece funguje, nám to topí“. Vyznat se  v informacích v oboru vytápění není pochopitelně lehké, proto dochází k názorovým střetům, zejména pokud se jedná o údržbu otopné soustavy v panelových a bytových domech , kde je kolektivní rozhodování / SVJ , BD /. Je proto důležitá informovanost o smysluplnosti chemického čištění, která omezí názorové střety v prostředí fám, mýtů a chimér. Jedna důkazní studie o  snížení provozních nákladů vyčištěním vnitřních povrchů otopné soustavy je z roku 2005 a zpracoval  ji OŠ MMK ve spolupráci s energetickými auditory Košice. Smyslem této studie bylo  prokázat přínos , význam  a smysluplnost chemického čištění a doložit výsledky provozních úspor v konkrétních  číslech.

Výtah ze studie snížení provozních  nákladů:

Doplňujúce  informácie o opatreniach na zníženie prevádzkových nákladov objektov MŠ a  ZŠ mesta Košice

Spracoval: Oddelenie školstva MMK
            

        V  súlade s Uznesením č. 646 zo XIV. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 13.1.2005 sú podrobne rozpracované: bod č. 5.8 – Chemické prečistenie vykurovacej sústavy         

5.8.Chemické prečistenie vykurovacej sústavy
                
           Najväčšiu položku v nákladoch na prevádzku školských zariadení tvoria náklady na vykurovanie.  Aby sme v tejto oblasti dosiahli úspory je potrebné zabezpečiť   vyregulovanie vykurovacích sústav.
Základnou podmienkou k realizácií vyregulovania vykurovacích sústav je chemické prečistenie celého vykurovacieho systému. Potrebu tohto opatrenia signalizujú aj znížené výkony vykurovacích telies a zmeny tlakových pomerov na vstupe a výstupe vykurovacej sústavy. Pri odborných prehliadkach sekundárnych rozvodov ústredného kúrenia  školských zariadení bolo vo väčšine prípadov  zistené, že systémy sú zanesené vodným kameňom a biomasou, o hrúbke miestami až 10 mm. Táto skutočnosť značne znižuje tepelný výkon celej vykurovacej sústavy. Okrem hrúbky usadenín vplýva na účinnosť vykurovacej sústavy aj chemické zloženie.
 
Percentuálne vyjadrenie zníženia účinnosti vykurovacej sústavy v závislosti od hrúbky usadenín :
- 1 mm o                                 7,4 – 14,8  %
- 3 mm o                               18,9 – 37,8  %
- 6 mm o                               31,6 – 63,2  %  

     Správa štátnej energetickej inšpekcie pre vypracovanie smerníc vlády č. 41 P7 uvádza úsporu pri odstránení nánosu z potrubia o hrúbke 2 mm z ústredného kúrenia až 2,6 kg paliva o výhrevnosti 7 000 kcal / m2 za rok.
 Kvalifikovaný výpočet skutočných úspor vztiahnutých na 1m2 vyčistenej teplosmennej plochy vrátane potrubia a armatúr s uvažovaním nákladov na výmenu zariadenia, uvádza hodnotu úspor 202,60,- Sk / m2.

     Efektivita tohto opatrenia spočíva vo funkčnosti vykurovacej sústavy. To znamená, že vykurovacia sústava  dosiahne pôvodný projektovaný výkon – a  je schopná tento tepelný výkon odovzdať vnútornému prostrediu.
     Zanesená vykurovacia sústava nie je schopná odovzdať teplo v požadovanom rozsahu a z tohto dôvodu nie je možné dosiahnuť požadovanú tepelnú pohodu v priestoroch školy, alebo v ich častiach.

Prehľad termínov realizácie chemického čistenia a finančné náklady na jednotlivých školách


Dôvody na čistenie vykurovacích sústav :
-    nedokurovanie niektorých častí objektov, z titulu zanesenia vykurovacej sústavy
-    niekedy až takmer nefunkčný vykurovací systém – hlavne v koncových vetvách a pod. a z toho titulu nevyvážená vykurovacia sústava
-    znížená účinnosť vykurovacej sústavy – znížená schopnosť odovzdať teplo z vykurovacieho média do vnútorného prostredia objektu
-    realizácia bola vykonaná na základe dlhodobých požiadaviek riaditeľov školských zariadení.

ZŠ  Staničná
Čistenie systému realizované po vykurovacom období v mesiaci jún 2003
Spotreba plynu na vykurovanie pred čistením   105,634 m3
Spotreba plynu po čistení                                     92,399 m3
Úspora     13,235 m3  plynu -                          87. 850, 80 Sk.

ZŠ Tomášikova
Čistenie systému realizované pred vykurovacou sezónou vi septembri 2003
Spotreba tepla pred čistením 01 – 05/2003      2 723 GJ             1, 238.284 Sk
Spotreba tepla po čistení       01 – 05/2004     2 305 GJ              1, 069.197 Sk
Rozdiel – úspora                                               - 418 GJ              -  169.087 Sk
 
ZŠ Šaca                 
Čistenie vykurovacieho systému realizované v pred vykurovacou sezónou v auguste 2003
Spotreba tepla pred čistením10/2002 – 04/2003     2 762 GJ  
Spotreba tepla po čistení      10/2003 – 04/2004     2 019 GJ
Úspora         743 GJ                                                244. 447 Sk.

Na základe vyjadrení riaditeľov uvedených základných škôl je možné konštatovať, že doteraz realizované chemické prečistenie vykurovacích sústav bolo efektívne a splnilo požiadavky na zlepšenie účinnosti vykurovacích sústav.

     Po realizácii chemického prečistenia vykurovacieho systému sa dosiahla zvýšená tepelná pohoda, ktorá spočíva najmä v tom, že sú dostatočne vykurované jednotlivé  miestnosti vo všetkých pavilónoch, vyššia efektívnosť tepelnej regulácie.
     Docielila sa zodpovedajúca teplota podľa prílohy k vyhláške č. 15/1999 Z. z. Výhrevnosť radiátorov sa zvýšila.
     Pred čistením bola  vnútorná  teplota omnoho vyššia v miestnostiach bližšie k výmenníkovej stanici ako v miestnostiach v koncových častiach objektov. Dosiahla sa požadovaná teplota aj v koncových častiach budovy, kde sú už radiátory funkčné a hrejú po celej ploche. Miestnosti nie sú už prekurované, teda prevádzka je hospodárnejšia.

Chemické čistenie vykurovacích sústav v školských zariadeniach by malo byť súčasťou ich cyklickej údržby. Zanedbaním tejto údržby  znižujeme životnosť tohto času už zastaralých sekundárnych rozvodov ústredného vykurovania objektov školských zariadení. V dôsledku toho, budeme núteni  tieto rozvody nahradiť novými.
    Na  výmenu ležatých sekundárnych rozvodov ÚK na jednej základnej škole  by bolo potrebné počítať s nákladmi  cca 2,5 - 3,0 mil. Sk.  
     Pri porovnaní nákladov na  výmenu rozvodov ÚK a nákladov na chemické prečistenie systému, tieto predstavujú necelé 10 % z nákladov potrebných na výmenu sekundárnych rozvodov kúrenia.

Energetický  audit zahrňa aj technické posúdenie stavu  budov jednotlivých škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Košice. Bol vypracovaný odbornými pracovníkmi a nachádza sa na technickom úseku odd. školstva.

Vypracoval: OŠ MMK v spolupráci s energetickými audítormi
Košice,  1. 3. 2005

Profesionální čištění otopných systémů  a technologických soustav

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

Poskytujeme komplexní služby

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení


FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:

Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

E-mail: vitek@finextechnology.cz, info@finextechnology.cz

Web: www.finextechnology.cz

finex-chemické čištění topení

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištěníKontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂


Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla