Článek uveřejněn dne 12. 07. 2017


Časté dotazy a mýty kolem tepelných čerpadel v bytových domech

Dodávka tepla do bytových domů je České republice v největší míře řešena dálkovým vytápěním. Tento způsob vytápění je však v mnoha lokalitách velice drahým řešením. V posledních letech se nemalý počet majitelů objektů rozhodl pro změnu vytápění a zřídil lokální zdroj tepla.

ac heating

Věříme, že udělali správné rozhodnutí a ušetří tak ročně výrazné částky. Některé domovní zdroje jsou tvořeny plynovými kotly, některé tepelnými čerpadly, jinde jsou jako doplněk instalovány např. solárně termické kolektory, či fotovoltaika. Řada vlastníků domů, nebo bytů má ale stále obavu z chybného kroku a tak raději dále platí vysoké částky za teplo s pocitem jistoty a jakéhosi bezpečí a klidu. Z toho také těží současný systém dálkového vytápění. Jen pro porovnání, cena tepla vyrobeného elektrickým kotlem je při dnešních cenách elektrické energie (tarif D45d) cca 750,-Kč /GJ. V mnoha lokalitách se cena GJ z CZT blíží k této částce, nebo je někde dokonce vyšší. Navíc je třeba si uvědomit, že ten zdroj vyrobí jen skutečně potřebné množství tepla. Nic se neztratí v dálkových rozvodech. Jak efektivní je vůbec dálkové vytápění? Ale to už jsme příliš daleko, nechceme se zde věnovat přímotopnému vytápění, které tuto problematiku neřeší a ani to není perspektivní. Uvedli jsme to jen proto, aby si každý uvědomil, kolik vlastně peněz zaplatí stávajícím dálkovým dodavatelům tepla. Pokud vás tato tématika zajímá, shrnuli jsme v další části článku nejčastější dotazy spojené s vybudováním domovní kotelny s tepelným čerpadlem.

Obr. Bytový dům Brno, 60 bytových jednotek

Co zajímá investora (zákazníka)

  • Úspora
  • Výše investice
  • Návratnost investice

Úspora je bezesporu to nejdůležitější, co nás všechny zajímá a co očekáváme. Předpokládané úspory musí vycházet z průměrné spotřeby tepla na topení a ohřev užitkové vody za předchozí období, z ceny elektrické energie, z poplatku za rezervovaný příkon elektrické energie a z ceny tepla od stávajícího dodavatele tepla. V úvahu se musí brát účinnost tepelných čerpadel (SCOP) vycházející nejen technických parametrů tepelných čerpadel podložených certifikáty z nezávislé zkušebny dle norem EN 14511 a EN 14825, ale především z provedených realizací. Topný faktor vyšší než 3 není u bytových domů reálný. U dobře navržených a dimenzovaných systémů se obvykle pohybuje kolem 2,5 až 2,8. V topném faktoru by měla být zahrnuta spotřeba elektrické energie celého topného zdroje.

Poznámka: Úspory se skládají nejen z nižších nákladů na výrobu GJ tepla, ale také z úspory množství tepla, které dům spotřebuje. Lokální zdroj tepla s ekvitermním řízením, který je navržen pro daný objekt, vyrobí jen takové množství tepla, které dům nutně potřebuje. Topnou vodu ohřívá na nejnižší možnou teplotu, která zajistí požadovanou teplotu v domě. CZT vyrábí teplo, dodává topnou vodu o takové teplotě, aby pokrylo potřebu tepla celé lokality, i toho nejvíce energeticky náročného objektu (nejhůře zatepleného).

Investice spojená s instalací lokálního zdroje s tepelnými čerpadly, musí zahrnovat veškeré náklady, které se promítnou do doby návratnosti investice (vždy je potřeba vyžadovat od dodavatele tepelných čerpadel ekonomické zhodnocení, aby bylo patrné, co vše je kalkulováno). V nákladech by neměl chybět jednorázový poplatek za zřízení nového přípojného místa, nebo navýšení stávajícího jističe. Pokud je investice hrazena cizími zdroji, pak i úroky z případného úvěru. Pokud rozpočet některé položky neobsahuje, solidní dodavatel na to vždy upozorní.

Návratnost investice, výše investice vztažená k předpokládaným úsporám, jednoznačně ukáže, zda zřízení lokálního zdroje má smysl. Ve většině případů se návratnost investice pohybuje kolem 5 až 7 let.

Často se nás ptají

- „Jaká je životnost tepelných čerpadel“

Životnost tepelných čerpadel například AC Heating Convert AW na velkých objektech, bytových domech je cca 17 – 18 let. To ale neznamená, že po této době bude nutné vše vyměnit. Venkovní jednotky jsou Toshiba, vyráběné v Japonsku. Použitý dvojitý rotační kompresor vyvinutý společností Toshiba již v osmdesátých letech minulého století, je zkoušen na 100 000 motohodin v plné zátěži. Provoz celého topného zdroje řídí regulace xCC umožňující dálkový dohled a diagnostiku. Záruka na tepelná čerpadla je 7 let. Po záruce servis řeší případně servisní smlouva.

- „Do provozních nákladů ale nejsou započítané odpisy!“

Toto často slýcháme hlavně ze strany tepláren. Proč by Vás měly zajímat odpisy? Vás, jako investora zajímají provozní náklady a z nich plynoucí úspory a kdy se úsporami umoří počáteční investice. Pokud ale přeci jen přistoupíme k modelu odpisů, pak je potřeba spočítat vícenáklady na 1 GJ tepla v souvislosti s vytvářením fondu na obnovu zařízení a servis. Vezměme proto pro vysvětlení v úvahu příklad, kdy objekt spotřebuje 400 GJ ročně. To je poměrně malá kotelna s celkovou investicí kolem 1,4 miliónu Kč. Uvažujme, že za 15 let bude potřeba vyměnit technologii v ceně 800 tisíc Kč. Za 15 let zdroj vyrobí 6 000 GJ. Z toho plyne, že navýšení na 1 GJ tepla včetně započtení servisů v průběhu 8 let (7 let je plná záruka na tepelná čerpadla AC Heating Convert AW) je cca 150 Kč. Připočteme-li to k ceně 1 GJ tepla, pak nám vyjde cena 1 GJ 450 Kč včetně DPH (obvykle se cena GJ tepla vyrobeného lokálním zdrojem s tepelnými čerpadly pohybuje kolem 300 Kč). Investor si může pro případ obnovy technologie tepelných čerpadel zřídit fond, kde bude například ukládat 150 Kč na každý vyrobený GJ. Bonusem pak bude finanční zhodnocení tohoto fondu úroky.

- „Jak to bude s cenou elektřiny od roku 2017? Chystají se údajně nějaké změny v tarifech.“

Ano, Energetický regulační úřad skutečně chystá změny od roku 2017. Ale ještě není zřejmé, jakým způsobem se dotkne zákazníků provozujících tepelná čerpadla. Teplárny ale straší ve svých kampaních a dopisech, že se pak zdraží provoz tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo potřebuje na výrobu tepla pouze cca 1/3 elektřiny, zbylé 2/3 získá z okolního prostředí. Teplo se tak může případně zdražit jen o 1/3 z navýšení ceny elektrické energie. Zjednodušeně, zdraží-li se někdy elektřina třeba až o 30 %, pak dojde ke zdražení tepla z tepelného čerpadla o 10 %. Teplárenské technologie potřebují pro svůj provoz poměrně velké množství elektrické energie. Že by se to v budoucnu nepromítlo i v ceně tepla z teplárny? V současné době se naopak uveřejňují zprávy o snížení ceny elektrické energie. Navíc stát rozbíhá „kotlíková dotace“, na které vyčlenil 9 miliard korun. Jedním z alternativy náhrady neekologického kotle na tuhá paliva je právě tepelné čerpadlo, na které je vypsána nejvyšší dotace. Je nepravděpodobné, že by stát pobízel své občany k výměně neekologických zdrojů tepla a zároveň jim zdražil provoz nových ekologických zdrojů.

- „Vyrobí tepelné čerpadlo dostatečné množství tepla?“

Tepelné čerpadlo dokáže ohřát topnou vodu na 55 °C (krátkodobě i na 58 °C). Topný zdroj s tepelnými čerpadly počítá s tím, že do určité venkovní teploty budou potřebu tepla plně pokrývat tepelná čerpadla. Při nižších teplotách může být výkon tepelných čerpadel již nedostatečný. V tomto případě si topný zdroj část tepla, které již nestačí vyrobit tepelná čerpadla, doplní pomocí bivalentního zdroje, kterým může být elektrokotle, ale také CZT. Pokud by teplota topné vody byla nutná vyšší než 55 °C, dojde automaticky k odstavení tepelných čerpadel a k plnému pokrytí potřeby tepla z bivalentního zdroje. Podíl dodávky tepla vyrobeného tepelnými čerpadly je při vhodném návrhu většinou kolem 90 až 95 %. Užitkovou vodu bude ohřívat celoročně tepelné čerpadlo. Sanitace zásobníků TUV bývá řešena elektrokotlem. Tepelné čerpadlo ohřeje vodu v zásobníku TUV na cca 53 °C a elektrokotel dohřeje na 68 °C, aby se zničila bakterie legionelly. Dle hygienických předpisů je systém nastaven tak, aby k ohřevu na 68 °C docházelo automaticky 1 x za 7 dnů.

- „Jak se máme odpojit od tepláren? Oni nám to nechtěli povolit a pak chtěli poplatek za odpojení“

Pokud návrh vychází pro zákazníka ekonomicky výhodně a instalace lokálního zdroje je technicky proveditelné, je nepravděpodobné, že by se nakonec nepodařilo tento problém vyřešit. K odpojení a zřízení lokálního zdroje je nutné stavební povolení. Co se týká poplatku za odpojení, ani energetický zákon a ani jiné správně-právní předpisy neupravují nároky provozovatele CZT na úhradu jeho nákladů spojených s odpojením objektu.

Závěrem je třeba si položit otázku, co se skrývá pod sloganem tepláren „teplo bez starostí“. Je možné si jej vyložit třeba i takto - „drahé teplo pro všechny, výhodněji to nejde“. Často se setkáváme u našich klientů s dopisy, které jsou zasílány teplárnami, v Brně je to častý jev. Tyto dopisy jsou často plné tvrzení založených na neúplných informacích, nepodložených faktech a zastrašování. Na druhou stranu, tepelná čerpadla pravděpodobně nenabízejí systémové řešení pro všechny bytové objekty. Někde skutečně nelze přistoupit k takovéto realizaci. Je třeba pečlivě zvážit všechna pro a proti s individuálním přístupem k dané problematice a promyslet, zda by například toto nebyla vhodná cesta.

 

Zajímá Vás, jak vypadá konkrétní realizace? Kontaktujte nás!

Za tým AC Heating

Ing. Michal Fiala, Ing. Jiří Honzík

www.ac-heating.cz

info@ac-heating.cz

ac heating

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


maddeo CZ vodoměry a kalorimetry