Nová služba Rádce pro SVJ - Pojištění odpovědnosti SVJ


Pojištění odpovědnosti výboru SVJ

Nová služba Praktického rádce pro SVJ ve spolupráci s lídrem v oblasti pojištění odpovědnosti přímo pro výbory společenství vlastníků.


Odpovědnost členů orgánů je jedním z nejpřísnějších druhů odpovědnosti vůbec

Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystaveni daleko větší odpovědnosti než běžní zaměstnanci. Za pochybení při výkonu svých povinností ručí osobně celým svým majetkem a tuto odpovědnost navíc nejde předem smluvně vyloučit. Pojištění umožňuje zmírnit důsledky pochybení a poskytuje členům orgánů jistotu při výkonu své funkce.

Odpovědnosti orgánů SVJ

Nový občanský zákoník výslovně zavádí pro členy výboru společenství vlastníků jednotek povinnost vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Členové výboru tak mají povinnost jednat při výkonu jejich funkce s péčí řádného hospodáře. S povinností chovat se při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře je pak pochopitelně spojena odpovědnost členů výboru za škodu způsobenou při výkonu jejich funkce.

Ustanovení § 159 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mimo jiné říká, jakým způsobem funguje odpovědnost výboru. Jestliže výbor způsobil škodu SVJ porušením svých povinností při výkonu funkce, pak je povinen tuto škodu nahradit, tj. každý člen výboru bude povinen k této náhradě. Pokud výbor škodu nenahradí, pak se všichni členové stávají zákonnými ručiteli za dluhy SVJ, a to v rozsahu škody, kterou měli nahradit SVJ.

V zákonné úpravě je  zakotvena tzv. vyvratitelná právní domněnka, že jedná nedbale, kdo není péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Součástí péče řádného hospodáře je tedy i schopnost rozpoznat, které činnosti již není člen voleného orgánu schopen vykonávat, či které potřebné znalosti a dovednosti nemá.

Zeptejte se nás, rádi Vám s pojištěním poradíme

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ
redakce@radceprosvj.cz

Potřebujete poradit? Zavolejte.

Mgr. Barbora Zimová
601 222 819

Pokud z toho nevyvodí důsledky, tedy takovou funkci člena voleného orgánu přijme, resp. v ní setrvává, zakládá ustanovení zákona vyvratitelnou právní domněnku, podle které takový člen voleného orgánu právnické osoby jedná nedbale. Pokud tedy člen voleného orgánu způsobil právnické osobě při výkonu funkce škodu, přičemž nebyl schopen tuto funkci vykonávat, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, má se za to, že jednal v rozporu s péčí řádného hospodáře. Nebude- li tato domněnka tímto členem voleného orgánu vyvrácena, bude takový člen voleného orgánu povinen nahradit vzniklou škodu (samozřejmě budou-li splněny ostatní podmínky odpovědnosti).

Je celá řada situací, kdy nedbalým jednáním členů výboru SVJ může vzniknout SVJ škoda. Hlavními oblastmi vzniku škod bývá uzavíraní obchodních smluv a závazkové vztahy SVJ, řešení pohledávek vůči SVJ, atd.  

Jedinou možností jak se před důsledky odpovědnosti orgánů SVJ bránit, je pojištění. Nabízíme proto možnost zvýhodněného pojištění této odpovědnosti a to pro všechny orgány, které toto pojištění dosud sjednáno nemají či nabízí možnost sjednat si dopojištění stávajícího limitu pojištění až do výše 10 mil. Kč.


Výhody pojištění

(Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti)

 • jedinečné řešení, jak krýt svou neomezenou, objektivní a solidární odpovědnost
 • chrání společnost a její management před následky neúmyslného jednání členů orgánů
 • pojištění zahrnuje minulé, současné a budoucí členy orgánů společnosti
 • pojištění kryje, kromě způsobené finanční škody, rovněž i náklady právního zastoupení pojištěných osob a řadu dalších nákladů
 • ceny pojištění jsou historicky nízké

Povinnosti členů orgánů:

vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tj. vykonávat ji „s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí”

 • dodržovat zákaz konkurence
 • dodržovat vedení předepsané evidence a účetnictví, informovat společníky o záležitostech společnosti
 • zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech
 • ručit za závazky společnosti v případě jejího úpadku 
 • dozorčí orgán musí dohlížet na výkon působnosti statutárního orgánu a uskutečňování podnikatelské činnosti

Jejich odpovědnost je:

 • objektivní – odpovídá za škodu bez ohledu na zavinění, důkazní břemenonese člen orgánu

 • neomezená – odpovídá za škodu osobně a neomezeně celým svým majetkem

 • solidární – členové orgánů společnosti odpovídají za škodu společně a nerozdílně

Výbore, chcete spát klidně a bez strachu z členů Vašeho SVJ? Pomůžeme Vám.

Vyplňte zde v nezávazné poptávce Vaše údaje, prosím, a my se s Vámi spojíme a připravíme Vám nabídku spolu s podrobnými informacemi o možnostech pojištění.

položky označené * jsou povinné

Hlavní partneři projektu

rádce pro SVJ

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ
redakce@radceprosvj.cz

rádce pro SVJ
rádce pro SVJ Bára

Potřebujete poradit? Zavolejte.

Mgr. Barbora Zimová
601 222 819